Privacy

Privacyreglement
De Stroezelhut geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70641501 hanteert bij het uitvoeren van de werkzaamheden het nu volgende privacyreglement: Het privacyreglement dient de bescherming van de privacy zeker te stellen.

Toepassing
Dit reglement is van toepassing op alle gegevens over betrokkenen, waarmee de Stroezelhut een dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten of gaat sluiten. De Stroezelhut weet dat deze gegevens persoonsgegevens zijn in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2018) en alle daarop betrekking hebbende besluiten en bepalingen.

Rechten
De Stroezelhut informeert betrokkenen bij het aangaan van een overeenkomst over de inhoud van dit privacyreglement en stel dit privacyreglement beschikbaar door het te publiceren op de website www.stroezelhut.nl
Het recht op dataportabiliteit (-digitaal- beschikken over het eigen dossier), vergetelheid (in voorkomende gevallen wissen van het dossier of delen daarvan), inzage, rectificatie en aanvulling, beperking van de verwerking (onnodige of onrechtmatige gegevens of gegevens waartegen een bezwaar loopt niet gebruiken) en het recht op bezwaar (bij Autoriteit Persoonsgegevens) wordt door De Stroezelhut gegarandeerd.

Doel
De Stroezelhut zal ten aanzien van alle in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter kennis genomen informatie geheimhouding betrachten, en deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het doel is onlosmakelijk verbonden met en beperkt tot de opdracht, zijnde de in de dienstverleningsovereenkomst overeengekomen activiteiten.

Bewaartermijn
Gegevens kunnen op schrift en/of digitaal bewaard worden. De gegevens worden tot 1 jaar na afronding van een traject bewaard. Daarna worden deze gegevens door mij vernietigd, tenzij betrokkene aangeeft het op prijs te stellen dat een langere bewaartijd wordt gehanteerd.

Delen informatie
De Stroezelhut behandelt alle informatie over individuele zorgvragers en cliënten, die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijg, vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming van betrokkene aan derden of onbevoegden verstrekt, behalve indien dit past binnen de afspraken die zijn gemaakt, of indien De Stroezelhut hiertoe wettelijk verplicht is.

Toegankelijkheid van cliëntgegevens
De Stroezelhut bewaart cliëntgegevens uitsluitend in het betreffende cliëntdossier; dat kan zowel op schrift als digitaal zijn. De Stroezelhut neemt zodanige maatregelen dat deze gegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de overeengekomen opdracht en waarmee De Stroezelhut een overeenkomst gesloten heeft.

Plaats: Venlo-Boekend
Datum: 25 mei 2018